Copyright

KNAG heeft copyright op de inhoud en de vormgeving van geografie.nl. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van KNAG c.q. rechthebbende.

Auteursrecht
Auteurs behouden hun auteursrecht over alle gepubliceerde stukken, maar verlenen KNAG onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren op zowel de website geografie.nl als het tijdschrift Geografie.

De redactie van geografie.nl doet datgene wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de teksten en beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen twee maanden na de publicatiedatum wenden tot de redactie van geografie.nl.

Linken
Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van geografie.nl zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.