Een hoogte- en landschappenkaart maken met AHN-viewer

Introductie voor de leerkracht

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is dé digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bestand bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. 

Waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat gebruiken AHN voor het water- en dijkbeheer. Aan de hand van de hoogte en het verloop van hoog naar laag wordt het waterpeil bepaald en wordt bijgehouden of het water voldoende van het land afgevoerd kan worden. 
Ook onderzoekers gebruiken de hoogtegegevens. Zo hebben archeologen door kleine hoogteverschillen in het landschap al diverse oude nederzettingen gevonden. 

Met de AHN-viewer kun je op elke plek in Nederland de hoogte nagaan door met je cursor dat punt op de kaart aan te klikken.

De opdracht

Deze opdracht kun je koppelen aan het onderwerp ‘landschap in de eigen omgeving’ of gebruiken bij het behandelen van ijstijden en de vorming van stuwwallen in Nederland. 

Via deze link ga je naar het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Laat leerlingen inzoomen op de kaart en vraag op welke hoogte ten opzichte van NAP hun huis of de school is gebouwd. Laat ze vervolgens in het programma een hoogteprofiel maken vanaf hun huis of school naar een plaats waar ze vaak komen (bijvoorbeeld om te sporten of te chillen). Het mooist is het als het hoogteprofiel landschappelijke kenmerken bevat die je kunt uitlichten. Bijvoorbeeld strandwallen, duinen, een stuwwal, keileembult, droogmakerij, komgrond, oeverwal, horst en slenk. 

Suggesties voor vragen:

Wat is het hoogste punt in het hoogteprofiel? En het laagste? Kun je deze punten verklaren? Hoe is dit te zien in het landschap? 

Suggesties voor vragen bij het behandelen van ijstijden en de vorming van stuwwallen:

Kun je in het hoogteprofiel herkennen dat de Veluwe uit meerdere stuwwallen bestaat? Kun je nog zien waar de gletsjers in de voorlaatste ijstijd lagen?