De toekomst van Laag Nederland (2)

Gouda
17 juni 2023 - 09:00
17 juni 2023 - 17:00

Excursie naar Gouda, het veenweidegebied en de Zuidplaspolder

Tweede optie: Fietsexcursie (35km) met Nederlandstalige begeleiding

In deze excursie bezoeken we eerst enkele veenweidepolders om zicht te krijgen op de vraagstukken rondom de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Ook bezoeken we een pilotgebied waar maatregelen worden uitgetest om bodemdaling tegen te gaan, en bekijken we plannen om de watertoevoer naar West Nederland in droge zomers te vergroten. 

Daarna bezoeken we de binnenstad van Gouda. Een groot deel van de historische gebouwen is niet gefundeerd maar zwevend op het veen gebouwd. Deze gebouwen zakken langzaam weg, waardoor de risico’s op (grond)wateroverlast toenemen. Andere woningen zijn juist gebouwd op houten palen, met kans op paalrot en verzakkingen. We bestuderen hoe de gemeente deze problemen wil aanpakken, en daarbij omgaat met tegenstrijdige belangen van bewoners.

Tot slot bezoeken we de nieuwbouwwijk Westergouwe in de Zuidplaspolder, nabij het laagste punt van Nederland. We bekijken welke technische maatregelen worden genomen om te kunnen bouwen op de slappe grond met enorme kweldruk, en om de kans op overstromingen en wateroverlast te beperken. Bij de bouw van het Vijfde Dorp wordt juist meer rekening gehouden met het bodem-watersysteem in de planvorming. 

De excursie wordt ook een tweede keer aangeboden:

  • Donderdag 15 juni: Excursie met minibusjes met een internationale groep docenten onder leiding van een Engelstalige excursieleider

Alle informatie vind je op deze pagina.

Deze excursie wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht