Ruimtelijk beleid en de bestuurlijke geografie van Nederland

25 november 2010
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2010
Nederland
Opinie
FOTO: MICHAL SOUKUP/UNSPLASH

De voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het ‘Huis van Thorbecke’ – de bestuurlijke indeling van Neder land in rijk, provincies en gemeenten – grondig te verbouwen, heeft de discussie over de bestuurlijke indelingen weer eens nieuw leven ingeblazen. Het draait daarbij om bestuurskracht, doel matigheid en democratische legitimering. Het idee de provincies en gemeenten te vervangen door dertig regio’s ontmoet zowel bijval als weerstand.
Tegelijkertijd vindt een discours plaats over (verdere) vernieuwing van de werkwijzen in de ruimtelijke ordening. Wat kan het best ‘van onderop’ en wat ‘van bovenaf’ georga niseerd en besloten worden? Op dit punt vinden, allerlei veranderingen plaats: decentra lisatie, de overgang naar een gelaagde overheidsstructuur en regionalisering. Concrete voor beelden zijn er genoeg, concrete voorstellen voor nieuwe bestuurlijke inbedding nog weinig. Gert de Roo en Bas Eenhoorn buigen zich over de vraag hoe het verder moet.

Henk Ottens, voorzitter KNAG-bestuur

Ruimtelijk beleid en de bestuurlijke geografie van Nederland.pdf
Download dit document (296.09 KB)