Auteursrichtlijnen

Tips en richtlijnen als u voor Geografie wilt schrijven?

Vermeld boven uw artikel uw naam, postadres, telefoonnummer, email-adres en functie.

1. Geografie is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar een vakblad voor geografen en geografisch geïnteresseerden. De redactie streeft naar een aantrekkelijke mix van toegankelijk geschreven kortere en langere artikelen met actualiteitswaarde. Geografie verschijnt in full colour.

2. Als u een artikel voor Geografie wilt schrijven, stel uzelf dan tevoren de vraag waarom de lezers van Geografie uw artikel zouden willen lezen. Niet alles wat op uw vakgebied interessant is hoeft dat voor de gemiddelde lezer van Geografie te zijn. Het artikel dat u wilt schrijven, moet bij Geografie passen. Neem vooraf contact op met de hoofdredacteur en maak een synopsis voor het beoogde artikel. Het format daarvoor vindt u hieronder en kunt u op de computer invullen.

3. Geografie bestaat uit twee delen. In de papieren editie verschijnen artikelen die voor veel lezers interessant zijn; op de website die direct aansluit bij de papieren editie kunt u over hetzelfde onderwerp aanvullende en verdiepende informatie kwijt die slechts voor een tamelijk klein deel van de lezers interessant is (bijv. details, berekeningen, formules, gedetailleerde tabellen, uitgebreide literatuurlijsten, de oorspronkelijke (voor de papieren editie te lange) versie van een artikel). Tevens kunt u voor de website opiniestukken indienen. Een apart deel van de website is bedoeld voor het onderwijs en bevat opdrachten die aansluiten bij een artikel in Geografie. Deze richtlijnen gelden voor publicaties in de papieren editie.

4. Geografie accepteert alleen Nederlandstalige artikelen. Engelstalige passages dienen beperkt te blijven tot begrippen of enkele zinnen (bij wijze van citaat) die moeilijk in het Nederlands te vertalen zijn.

5. Formuleer - voordat u aan het schrijven van een artikel begint - antwoorden op de volgende vragen:

 • Waarover gaat mijn artikel? Wat is mijn boodschap? Probeer de boodschap in een basisuitspraak of hoofdgedachte samen te vatten. Als dat niet lukt, is het onderwerp waarschijnlijk niet goed afgebakend en de boodschap niet helder. Zorg ervoor dat uw artikel een duidelijke focus heeft; stel uw onderwerp tevoren goed scherp.
 • In welke vorm wil ik mijn boodschap gieten? Voor welk genre kies ik? Mogelijke genres zijn: een achtergrondartikel, een nieuwsbericht, een nieuwsanalyse, een researchartikel, een reportage, een interviewartikel, een opiniërend artikel, een boekrecensie, een reisverhaal, een portret van een persoon, instelling, stad of streek. Geografie wil heel graag ook andere artikelen dan achtergrondartikelen. Als u voor een genre gekozen hebt, houdt u zich daar dan ook aan. Laat genres niet door elkaar heen lopen.
 • Hoe lang moet mijn artikel ongeveer worden? Een pagina in Geografie telt circa 625 woorden. Streef naar veelvouden van 625 woorden. De redactie heeft een voorkeur voor artikelen van 1, 2 of 3 pagina's. Overleg als u een langer artikel wilt schrijven. Maak een artikel niet langer dan nodig is.
 • Uit welke onderdelen bestaat mijn artikel? Wordt het één doorlopende tekst of zet ik onderdelen in kaders? Kaders maken het hoofdverhaal minder ingewikkeld en korter, en trekken de aandacht.
 • Welke illustraties wil ik gebruiken? Daarbij kan gedacht worden aan kleurenfoto's, infographics en kaartjes. Illustraties maken een artikel helder en aantrekkelijk. Maak van illustraties geen sluitpost. De redactie laat op basis van aangeleverd basismateriaal graag infographics en kaartjes maken. Illustratiesuggesties worden zeer op prijs gesteld.
 • Benader het schrijven van een artikel integraal. Een artikel bestaat uit meer bestanddelen dan platte tekst. Kop, intro, lead, kaders, illustraties en eventueel quotes moeten één geheel vormen.
 • Maak – om deze zaken op een rijtje te zetten – gebruik van het format voor een synopsis en stuur deze naar de hoofdredacteur.

6. Zorg voor een goede structuur. Vermijd in ieder geval een typisch wetenschappelijke opbouw: inleiding - andere onderzoeken - theorie - vraagstelling en hypothesen - onderzoeksmethode - dataverzameling - data-analyse - conclusie. Enkele tips:

 • Zorg voor een kop-romp-staart-structuur met een duidelijk begin, een middenstuk en een afsluiting.
 • Laat u bij het structureren en schrijven leiden door hoofd- en subvragen.
 • Zet een sprekende kop boven het artikel.
 • Begin met een intro van 40 tot 50 woorden die de richting van het artikel aangeeft en de lezer motiveert/interesseert. De intro staat vetgedrukt en gaat vooraf aan het eigenlijke artikel.
 • Begin het eigenlijke artikel concreet en verbreed het onderwerp daarna. Koppel op het eind weer terug naar het begin (= wybertje-structuur)
 • Zorg voor een logische en heldere alinea-indeling en -opbouw; begin alinea's met kernzinnen die de strekking van een alinea weergeven.
 • Groepeer alinea's tot tekstblokken en scheid deze door tussenkopjes van één of twee woorden.
 • Zorg voor een goede afsluiting. Laat het artikel niet als een nachtkaars uitgaan. Maak geen samenvatting waarin de belangrijkste punten nog eens opgesomd worden, maar sluit af met een echte conclusie die verder gaat dan een samenvatting. Andere mogelijkheden zijn: terugkoppeling naar het begin, opwerpen van nieuwe vragen, kanttekeningen bij de conclusie of perspectieven op oplossingen.

7. Zorg voor een toegankelijke, begrijpelijke en aantrekkelijke stijl. Het artikel moet goed leesbaar zijn voor de brede kring van geografen en geografisch geïnteresseerden.

Enkele tips:

 • Vermijd ingewikkelde zinnen met veel woorden, lange woorden en bijzinnen.
 • Vermijd een overmaat aan jargon en 'dure' woorden.
 • Vermijd zinnen met een lange aanloop, dubbele ontkenningen en een opeenstapeling van voorzetsels.
 • Vermijd onnodige slagen om de arm en overdreven nuanceringen; ze slaan een tekst dood. In de woorden van Gerrit Komrij: ze dekken de scribent in tegen het gevit van wijsneuzige collega-navlooiers maar wiegen de lezer in slaap.
 • Schrijf concreet: gebruik veelzeggende details, voorbeelden, cijfers en beeldspraken.
 • Schrijf - waar mogelijk - persoonlijk: gebruik persoonlijke woorden (namen, woorden die personen aanduiden) en persoonlijke zinnen (citaten). Laat mensen aan het woord, breng mensen tot leven en treed in dialoog met uw lezers. Gebruik zo min mogelijk onpersoonlijke woorden ('men') en schrijf actieve zinnen (vermijd de lijdende vorm). Een persoonlijke stijl maakt een tekst levendig.
 • Schrijf bondig ('Schrijven is schrappen'). Zorg voor vaart in een tekst. Vermijd logge (voorzetsel)uitdrukkingen als 'met betrekking tot' en 'met behulp van''; vervang ze door kortere woorden als 'over' en 'met'.
 • Varieer in woordkeus en zinsbouw. Gebruik synoniemen en verwijswoorden; wissel standaard-mededelende zinnen (onderwerp, gezegde, rest) af met andere zinstypen en vraagzinnen.
 • Schrijf correct Nederlands (grammatica, spelling, leestekens). Raadpleeg eventueel het Groene Boekje.

8. Referenties. Geografie neemt geen noten en literatuurverwijzingen in de tekst op à la (Janssens 1983, p. 342). Is de vermelding van een bron echt belangrijk verwijs daar dan naar in de lopende tekst ('In haar rapport Mooi en sterk platteland betoogt de VROM- Raad...'). Als u literatuur gebruikt heeft, vermeld deze dan in de literatuurlijst. Beperk het aantal bronnen daarin tot de meest essentiële en bereikbare. Geef ze als volgt weer:

Artikelen: Johnston, R.J. 1987. The world is our oyster. Transactions of the Institute of British Geographers 9: 443-459.

Boeken: Strahler, A.N. & A.H. Strahler 1987. Modern Physical Geography. Wiley, New York.

Hoofdstukken uit boeken/readers: Hart, H.W. ter 1987. Amsterdam: het financiële hart van Nederland. In: H. van der Wusten, red., Postmoderne Aardrijkskunde. Coutinho, Muiderberg; 117-134.

9. Aanwijzingen voor het inleveren van kopij:

 • Stuur kopij toe aan: Ronald Kranenburg, KNAG, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht. Email heeft de voorkeur: rk.geografie@gmail.com
 • Lever de tekst in Word plat in, dat willen zeggen ZONDER OPMAAK.
 • Lever figuren, tabellen, foto's e.d. apart aan; neem ze niet op in de tekstfile! Lever, indien mogelijk, de figuren drukklaar aan in de vorm van 'goede zwarte' originelen of computerfiles (de formaten zijn: *.eps, *.tif, *.gif, *.jpg of *.bmp). Foto's worden na gebruik geretourneerd aan de auteur.
 • Vermeld bij de naam van de auteur(s) ook: functie, werkgever, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Doe dit bovenaan op de eerste pagina van uw artikel.

Ten slotte.... de eindredactie

Na inlevering gaat de tekst naar de eindredactie. Soms zal deze het artikel terugsturen naar de auteur met het verzoek de tekst (deels) te herschrijven of aanvullingen te geven. De eindredactie bewerkt de tekst vervolgens tot een publicabel artikel. Als de wijzigingen ingrijpend zijn (structuur veranderen, inkorten), krijgt de auteur een bewerkt artikel nogmaals voorgelegd. Als deze het niet eens is met de wijzigingen, kan deze het artikel eventueel terugtrekken. Als de ingrepen zich beperken tot bewerkingen op zinsniveau (lange samengestelde zinnen opsplitsen, verbetering alinea-indeling, verbeteren kop en/of intro en lead) krijgt een auteur zijn artikel in principe niet meer ter inzage.

Geografie is helaas niet in staat auteurs voor hun bijdragen te betalen. Wel ontvangen auteurs enkele exemplaren van het nummer waarin hun bijdrage staat. Reprorechtvergoeding die wordt ontvangen voor artikelen wordt aangewend ten behoeve van de redactie. Indien u als auteur hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit kenbaar maken bij de hoofdredacteurs en kan deze vergoeding individueel worden overgemaakt.

Voor meer informatie en overleg (lengte, figuren, invalshoek) kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Ronald Kranenburg. Hij is telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar op 030 4100512 (werk) of 06 14235333 (privé) en per e-mail op: rk.geografie@gmail.com.

 

Synopsis artikel Geografie

Voor de communicatie tussen auteurs en redactie is het handig een duidelijk beeld te hebben van een potentieel artikel. Redactie en auteur weten dan waaraan ze toe zijn.

Daarom vraagt de redactie aan auteurs om VOORAF een synopsis te maken aan de hand van onderstaand format. De synopsis dient gemaild te worden naar hoofdredacteur Ronald Kranenburg: rk.geografie@gmail.com

Hieronder het format met een voorbeelden van hoe dat kan worden ingevuld.

 • Naam, werkgever en adres incl. emailadres;
 • Onderwerp, eventueel met werktitel;
 • Actualiteitswaarde, nieuwswaarde. Eventueel: koppeling aan specifieke gebeurtenis;
 • Strekking (kern van de boodschap, basisuitspraak, hoofdgedachte, hoofdvragen + kernantwoorden)
 • Type artikel (achtergrondartikel op basis van literatuur, achtergrondartikel op basis van eigen onderzoek, interview, opinie, nieuwsbericht, nieuwsanalyse, recensie, reisverhaal, reactie op artikel, reportage)
 • Beoogde lengte (1 pagina in Geografie telt ca. 625 woorden);
 • Beoogde inleverdatum;
 • Ideeën voor illustraties.

Voorbeeld: interview-artikel 'Sleutelen aan de Deltawerken'

 • Naam, werkgever en adres incl. emailadres
  Henk Donkers, Faculteit der Managementwetenschappen, KU Nijmegen, h.donkers@mailbox.kun.nl
 • Onderwerp, eventueel met werktitel
  De Deltawerken 50 jaar na de watersnoodramp. Werktitel: sleutelen aan de deltawerken
 • Actualiteitswaarde, nieuwswaarde. Eventueel: koppeling aan specifieke gebeurtenis.
  In februari 2003 is het 50 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. De Deltawerken moesten voorkomen dat er nog eens zo’n ramp zou plaatsvinden. Hoe kijken we nu tegen de toekomst van de Deltawerken aan? Artikel moet geplaatst worden voor de herdenking van de watersnoodramp (1-2-2003).
 • Strekking (kern van de boodschap, basisuitspraak, hoofdgedachte, hoofdvragen + kernantwoorden)
  De Deltawerken hebben Zeeland beschermd tegen een nieuwe ramp, maar ze blijken ook allerlei negatieve effecten te hebben (ecologische problemen als blauwalgengroei, zuurstofloos water, verdwijnende slikken en schorren door zandhonger Oosterschelde). Ook duiken er nieuwe problemen op waaraan het hoofd geboden moet worden zoals zeespiegelrijzing en grotere rivierwaterafvoeren. Die problemen kunnen mogelijk aangepakt worden door een (beperkt) herstel van de estuariene dynamiek. Daar zitten overigens ook weer haken en ogen aan.
 • Type artikel (achtergrondartikel op basis van literatuur, achtergrondartikel op basis van eigen onderzoek, interview, opinie, nieuwsbericht, nieuwsanalyse, recensie, reisverhaal, reactie op artikel, reportage)
  Artikel op basis van een interview met Tjeerd Blauw, projectleider van het project Delta InZicht, dat de problemen op een rijtje gezet heeft en naar oplossingen zoekt.
 • Beoogde lengte (1 pagina in Geografie telt ca. 625 woorden)
  3 of 4 pagina’s
 • Beoogde inleverdatum
  Half december
 • Ideeën voor illustraties
  Kaartje deltawerken en wat men daaraan wil versleutelen, foto’s