geografie november/december 2011

Honger in de Hoorn van Afrika | Drama in kaarten en grafi eken | La Niña | Politiek-maatschappelijke context | Volksverhuizingen
| Landdegradatie | En verder: Berlusconi’s ‘schijtland’ | Noodlijdende wijken in Cleveland |
Hangen in Houten | Atlas of European Values | Modelleren in GIS

Kennis

Een drama in kaarten en grafieken

Steeds weer richt de wereld haar ogen op probleemgebieden. En iedere keer worden die sneller vergeten dan je voor mogelijk houdt. Zo ook de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Aan de hand van kaarten vertelt Ton Dietz hoe droogte in 2010 en 2011 leidde tot mislukte oogsten en honger. En hij toont de gigantische vluchtelingenstromen. Geografie om niet te vergeten.

vluchtelingen
Afrika
Kennis

De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem

De recente droogte en hongersnood in Noordoost-Afrika zijn de trieste uitkomst van fysisch-geografische én politiek-maatschappelijke factoren. Zolang dat niet onderkend wordt – ook in het Westen – verdampen alle kansen voor de bevolking op een betere toekomst.

Afrika
Kennis

Verhuizing arme boeren kan bestaanszekerheid verbeteren

Ethiopië

Tussen 1974 en 1991 dwong de Ethiopische overheid boerenfamilies van de overbevolkte hoogvlaktes te verhuizen naar lager gelegen, dunbevolkte gebieden. Gedurende de enorme droogte moesten in 1984/85 ruim 82.000 mensen vertrekken naar het westelijke Pawe. Na een moeilijk begin hebben de meesten hier een nieuw bestaan opgebouwd.

migratie
Ethiopië
Kennis

De lange arm van La Niña

Behalve burgeroorlogen en instabiele sociale omstandigheden heeft ook een klimatologisch fenomeen invloed op het ontstaan van de hongersnood in de Hoorn van Afrika: de El Niño/Southern Oscillation.

Afrika
Kennis

Landdegradatie in de Oost-Afrikaanse hooglanden

Al sinds de koloniale bezetting worden in Oost-Afrika maatregelen genomen tegen watererosie. Een nieuwe aanpak waarbij lokale boeren nauw betrokken zijn, werpt vruchten af.

Kennis

Berlusconi's 'schijtland'

Een Romeinse uitloper van het Griekse drama

De Italiaanse premier vindt zijn land een ‘Paese di merda’, zo kon deze zomer de hele wereld hem horen zeggen op een uitgelekte telefonische opname van de Italiaanse justitie. Berlusconi zet zich desondanks in voor drastische bezuinigingsmaatregelen die de fi nanciële en economische situatie van Italië moeten verbeteren. Maar het gaat niet van een leien dakje.

Europese kwestie
Italië
Kennis

Noodlijdende wijken in Cleveland

Geografie van de kredietcrisis

Slavic Village in Cleveland had een paar jaar geleden het hoogste aantal executieverkopen van de Verenigde Staten. De rest van de stad is er niet veel beter aan toe en de gemeente trekt zich nu terug uit noodlijdende wijken.

Verenigde Staten
Kennis

Jongeren in de openbare ruimte

Hangjongeren worden vaak als probleem gezien, omdat ze overlast zouden geven. Tegelijkertijd worden jongeren nauwelijks betrokken bij de inrichting van openbare ruimte. We weten daarom nauwelijks waar ze ‘hangen’ en wat ze daar doen. Een onderzoek door studenten en scholieren met een bijzonder vervolg.

openbare ruimte
Nederland
Opinie

Een goed gesprek

Breng de eigen omgeving in de klas en je hebt supergemotiveerde leerlingen die als vanzelf veel opsteken. En die bereid zijn hun nek uit te steken in een debat met volwassenen, inclusief de wethouder. Want het gaat over hén. Aardrijkskunde op zijn best!

onderwijs
Nederland
Opinie

Noord-Zuidlijn

In Amsterdam wordt iets groots verricht. Dwars door de oude binnenstad wordt een metrolijn aangelegd: de Noord-Zuidlijn. Dat hebben ze ooit eerder gedaan en dat was slecht bevallen. Dat nooit meer, dachten bewoners en bestuurders toen.

Blog: Fietslandschappen
Opinie

Een kaart om duurzaam te gebruiken

De provincie Utrecht heeft in 2008 en 2010 een nieuwe Bodem- en Grondwatertrappenkaart van de Utrechtse veengebieden gemaakt. De kaartenserie biedt handvatten voor duurzaam gebruik en beheer van kwetsbare veengebieden en is ook prima inzetbaar bij veldwerk in de aardrijkskundeles.

Opinie

Geograaf achter het Pieterpad

Tussen Pieterburen in Groningen en de Sint-Pietersberg in Limburg loopt het Pieterpad: de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland. Sinds 2010 maakt het pad, als onderdeel van het landelijke netwerk van wandel- en fietspaden, deel uit van de canon van de Ruimtelijke Ordening. Terecht, vindt Wim van der Ende, geograaf, fotograaf en al decennia in de weer met het pad.

Nederland
Opinie

Lessen met de Atlas of European Values

Op 25 november 2011 wordt de nieuwe Atlas of European Values gepresenteerd en gaat de vernieuwde website online met allerlei concrete en direct bruikbare toepassingen om lessen over Europa interessant en spannend te maken.

Opinie

Modelleren in GIS

Joop van der Schee, hoogleraar onderwijsgeografie aan de Vrije Universiteit, benadrukte met zijn oratie ‘Gisse leerlingen’ het belang van Geografi sche Informatie Systemen (GIS) voor het onderwijs. GIS heeft vele vormen en kan zo eenvoudig en intuïtief zijn als Google Maps, en zo complex en professioneel als ArcGIS. Mijn ervaring is dat een combi natie van EduGIS en Google Earth in veel gevallen de meest toegankelijke en leerzame mogelijkheden biedt.

GIS