Visiedocument Curriculum.nu

Curriculum.nu is een overheidsinitiatief om een nieuw curriculum te ontwerpen voor basis- en voortgezet onderwijs. Alle vakverenigingen zijn door curriculum.nu gevraagd om een beknopt visiedocument op te stellen op grond waarvan de ontwikkelteams aan de slag gaan. De ontwikkelteams die het bestaande curriculum gaan herzien bestaan uit leerkrachten en schoolleiders.

De opbouw van het visiedocument is niet door het KNAG gekozen, maar voorgeschreven is door Curriculum.nu. Het format bevatte de volgende aandachtspunten om de visie op het vak en leergebied te beschrijven:

  • Wat zijn de belangrijkste (vakinhoudelijke) karakteristieken van het vak/leergebied?
  • Wat is de gewenste positie van het vak/leergebied over tien jaar?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vak/leergebied in relatie tot het curriculum binnen nu en 10 jaar?
  • Samenhang: Hoe kan samenhang binnen het vak/leergebied en met andere vak/leergebieden worden vormgegeven? Wat is de visie op burgerschap en hoe kan het vak/leergebied daaraan bijdragen? Wat is de visie op digitale geletterdheid en hoe kan het vak/leergebied daaraan bijdragen? Aan welke vakoverstijgende vaardigheden wordt door het vak/leergebied gewerkt?
  • Doorlopende leerlijnen: Welke aandachtspunten zijn er voor de opbouw van het vakgebied?

Een commissie van experts (Rob Adriaens, Anton Bakker, Tine Béneker, Adwin Bosschaart, Anne de Klerk, Eelko Postma, Joop van der Schee en Roeland van Westerop) heeft samen een eerste versie van een visiedocument voor het aardrijkskundeonderwijs opgesteld. Dit visiedocument is breder gedragen dan alleen door de mensen die hebben meegeschreven. De conceptversie is via verschillende wegen voorgelegd aan onze leden, aan alle 950 aanwezigen op de Onderwijsdag 2017 en het stond ter inzage op deze website. Alle reacties hierop zijn verwerkt en gebundeld, met bijgevoegd document als eindresultaat.

KNAG Visiedocument Curriculum.nu.pdf
Download dit document (5.98 MB)